Kistarcsai Tipegő Bölcsőde logó - vissza a főoldalra

Bölcsődei jelentkezés 2023/2024 nevelési évre

Tisztelt Szülők, érdeklődők!

A Bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény, amely az alapellátás keretében napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. A bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei/gondviselői valamilyen ok miatt, nem tudják biztosítani a napközbeni gondozásukat, munkavállalás vagy más a gyermekvédelmi törvényben meghatározott okok miatt.

A bölcsődei jelentkezés egész évben folyamatos, azonban minden év május első hetében zajlik a beiratkozás a szeptemberben kezdődő nevelési évre.

A bölcsődei jelentkezés jelenleg elektronikusan és személyesen is lehetséges.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok

Kérjük Önöket, hogy kizárólag a fent megjelölt, kitöltött, beszkennelt dokumentumokat küldjék meg emailben, a bolcsode@kistarcsa.hu e-mail címre.

A felvételi kérelmek feldolgozhatósága érdekében kérjük, hogy a kép-formátumok küldését ne alkalmazzák, törekedjenek a PDF-formátumra!

A bölcsődei ellátásra, valamint a gyermekek felvételének rendjére vonatkozóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 41. § – 43. §-i az irányadók. A bölcsődei ellátás igénybevétele általában önkéntes (ha a Gyvt. másként nem rendelkezik), az ellátás nyújtása az igénylő szülő/törvényes képviselő kérelmére történik.

Minden további, a jelentkezéshez szükséges dokumentumot a későbbiekben kérjük majd bemutatni (szülő, gyermek lakcímkártya, TAJ kártya, munkáltatói, jövedelem igazolás mindkét szülőtől, egyéb igazolások stb.)

Tájékoztatom Önöket, hogy a bölcsődei felvételi kérelmek elbírálása NEM a jelentkezések sorrendjében történik!

A bölcsődei felvételről az intézményvezető dönt. Az elbírálás a Gyvt.-ben megfogalmazott szempontsor alapján történik. Ha bölcsődei jelentkezés során, a bölcsődét igénylők száma meghaladja a felvehető létszámot, a bölcsődevezető elutasíthatja a felvételi kérelmet. Amennyiben nincs szabad férőhely, a jelentkezés ún.”várólistára” kerül, ami azt jelenti, hogy az év folyamán megüresedett férőhelyekre bekerülhetnek, erről a Szülőket az intézményvezető értesíti.

Amennyiben az ellátást igénylő törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

A bölcsőde igénybevétele általában önkéntes, az ellátást igénylő törvényes képviselőjének kérelmére történik. A gyermek bölcsődei felvételét a szülő hozzájárulásával kérheti még a védőnő, családgondozó, háziorvos, gyámhatóság stb.

Beiratkozás

Az ellátást megelőző két héttel kérjük a bölcsődébe papír alapon leadni:

Az intézmény vezetője az intézmény által biztosított ellátásokra, az ellátást igénybe vevő törvényes képviselőjével megállapodást köt.

A beszoktatás első napjára kérjük:

Térítési díj

A személyi térítési díj két részből tevődik össze: étkezési és gondozási díjból.

Bölcsődénkben az étkezési díj 902 Ft/nap – 4 étkezés

Törvényi háttér: 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének 21/2023.(VIII.31) önkormányzati rendelete a bölcsődei gondozási díjakról és bölcsődében alkalmazandó étkezési térítési díjakról.

A bölcsődei gondozás díjra vonatkozó összeghatárok 2023. december 01 – től az alábbiak:

A bölcsődében nettó jövedelemigazolás alapján fizetendő gondozási díj összege:

Egy főre eső nettó jövedelem napi térítési díj havi térítési díj /átlag 21 nap/
0 – 100.800 Ft/nap 750 Ft/nap 15 000 Ft
100.801 – 133.150 Ft/nap
(egyedülálló esetén 168 200)
1000 Ft/nap 20 000 Ft
133.151 – 160.100 Ft/nap
(egyedülálló esetén 168.201 – 196.150 Ft/nap)
1250 Ft/nap 25 000 Ft
160.101 – 210 .00 Ft/nap
(egyedülálló esetén 196.151 – 230.050 Ft/nap)
1500 Ft/nap 30 000 Ft
210.001 Ft/nap felett
(egyedülálló esetén 230.051 Ft/nap-tól)
vagy jövedelemigazolás benyújtása nélkül:
2360 Ft/nap 47 200 Ft

A vállalkozói vagy abból származó alkalmazotti jogviszony esetén a szülő APEH által kiállított jövedelemigazolást köteles benyújtani a gondozási díj megállapítása céljából.