Kistarcsai Tipegő Bölcsőde logó - vissza a főoldalra

Házirend

Az intézmény neve, címe: Kistarcsai Tipegő Bölcsőde, 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1/A.

Az intézmény telefonszáma: 0670/503-4090

Az intézmény e-mail címe: bolcsode@kistarcsa.hu

Az intézményvezető neve: Szénás Béláné

Az intézmény fenntartója: Kistarcsa Város Önkormányzata

A házirend célja olyan szabályok megfogalmazása, érvényesítése, amelyek biztosítják a gyermekek nyugodt, biztonságos bölcsődei életét, a gyermekközpontú nevelőmunkát és az intézmény törvényes működését.

A házirend feladata, hogy biztosítsa az intézményt használó gyermekekre, szülőkre és az alkalmazottakra vonatkozó jogok, kötelezettségek, valamint az intézményi működés alapvető rendjének megismerését.

A házirend hatálya kiterjed az intézmény valamennyi bölcsődés kisgyermekére és azok szüleire, továbbá az intézmény dolgozóira, illetve az intézmény területén tartózkodó személyekre.

A házirend az intézmény nyitásának napjától lép hatályba. 

A gyermek jogai

 1. Segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéshez, személyiségének kibontakozásához, a fejlődést veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéshez.
 2. Sérülés, tartós betegség esetén a fejlődését és személyisége kibontakozását segítő különleges ellátásban részesüljön.
 3. A fejlődésre ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségre káros szerek elleni védelemben részesüljön.
 4. Emberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással – fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal, elhanyagolással – szemben védelemben részesüljön.
 5. A hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes nevelésben-gondozásban részesüljön.

 A szülő jogai

 1. Megválassza az intézményt, melyre gyermeke nevelését-gondozását bízza.
 2. Tájékozódni tudjon az intézmény helyi nevelési, szakmai programjáról, házirendjéről, valamint megismerje a nevelési-gondozási elveket.
 3. Megismerhesse a gyermekcsoport életét, napirendjét.
 4. Folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről.
 5. Megismerje saját gyermeke ellátásával kapcsolatos dokumentumokat.
 6. Véleményt mondjon, illetve javaslatot tegyen a bölcsőde működésével kapcsolatban.
 7. Az Érdekképviseleti Fórum munkájában részt vegyen.

A szülők kötelességei

 1. A gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és intézményekkel együttműködjön.
 2. A fizetendő térítési díjat időben rendezze.
 3. Az intézmény házirendjét betartsa.

Az intézmény nyitvatartása

A gondozási-nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.

Az intézmény nyitvatartási rendje

Reggel 6.00 órától délután 18.00 óráig, ötnapos (hétfőtől-pénteking) tartó munkarendben.

A bölcsődei élettel kapcsolatos szabályok

 1. A bölcsőde reggel 06.00 órától fogadja az érkező gyermekeket. A napirend betarthatósága érdekében kérjük, hogy a gyermekek reggel 09.00 óráig érkezzenek be a bölcsődébe. A reggeli ideje alatt 8.00-8.30 óráig és az uzsonna alatt 15.00-15.30 óra között, érkezésükkel ne zavarják az étkező gyermekcsoportot.
 2. A gyermekek hazavitelére délután 18.00 óráig van lehetőség. A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő vagy az általa megbízott (írásban a családi füzetben – személyazonosító igazolvány szükséges – és előzőleg bemutatott) személy viheti el. 14 éven aluli gyermek ezzel a feladattal nem bízható meg, valamint ittas vagy bódító szert fogyasztott egyénnek nem áll módunkban a gyermeket kiadni!
 3. A kisgyermeknevelőtől „átvett” gyermek testi épségéért az érkező személy a felelős. Kérjük, hogy a Szülő a gyermek átvétele után továbbiakban a bölcsőde udvarán ne időzzön, mintegy játszókertként használva azt. Ez idő alatt bekövetkezett balesetekért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Kifejezetten tilos a bölcsőde udvari játékainak óvodás- vagy iskoláskorú testvér általi használata.
 4. A bölcsőde átadójában minden gyermeknek külön szekrénye van, ruhái tárolására. Kérjük, hogy csak a legszükségesebb ruhadarabokat tárolják benne, mert a szekrényben elhelyezett értéktárgyakért, illetve a gyermek személyes tárgyaiért felelősséget vállalni nem tudunk! A gyermek ékszert csak a szülő felelősségére viselhet. A balesetek elkerülése végett apró játékokat, tárgyakat kérjük ne hozzanak a bölcsődébe! Ételt, italt az öltözőszekrényben ne tároljanak és az átadókban ne fogyasszanak! A babakocsikat az erre kijelölt helyen kérjük tárolni.
 5. A gyermek kerékpárral történő bölcsődébe hozatalakor és elvitelekor kérjük, szíveskedjenek a kerékpárt az arra kialakított helyre biztonságosan elhelyezni. Kérjük, hogy a bölcsőde területére kutyát ne hozzanak be, ne kössék ki a bejárati kapuhoz, mert a bölcsődébe érkező gyermekek körében ez félelmet kelthet.
 6. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermekek személyiség jogainak védelme érdekében a bölcsőde területén csak úgy lehet fényképet, vagy videó felvételt készíteni, ha azon csak a saját gyermeke szerepel. Amennyiben a saját gyermekén kívül más gyermekek is szerepelnek a képen, illetve a videó felvételen, akkor azt csak az érintett szülők hozzájárulásával jelenítheti meg közösségi oldalakon, egyéb esetben tilos!
 7. Bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható! Lázas, (37,5oC és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő, fertőzésre gyanús gyermeke a bölcsődét nem látogathatja. A családban esetlegesen előforduló fertőző betegségekről az intézményt tájékoztatni kell.
 8. Ha gyermek a bölcsődében betegszik meg, értesítés után a szülő köteles minél hamarabb a gyermeket elvinni a közösségből, ezzel is növelve a gyógyulás esélyét. Ahhoz, hogy értesíteni tudjuk a szülőt, illetve a hozzátartozót, szükséges napközbeni elérhetősége, pontos címe, telefonszáma. A gyógyult gyermek a kezelőorvos igazolásával hozható újra a közösségbe. A bölcsőde orvosának kitiltó és vizsgálatokra vonatkozó utasításait kérjük betartani. A bölcsődében gyógyszert nem áll módunkban beadni, kivétel az állandó gyógyszer illetve a lázcsillapító gyógyszerek. A megtörtént kötelező védőoltásokról folyamatosan kérjük a tájékoztatást.
 9. A bölcsődében napi 4 étkezést biztosítunk a gyermekek számára. Ezek a következők: reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna. A vegetarianizmus egyik formáját sem áll módunkban biztosítani a bölcsődei étkeztetés során.
 10. Az intézményi térítési díjat Kistarcsa Város Önkormányzatának 29/2020 (XI.24) rendelete a bölcsődei gondozási díjakról és bölcsődében alkalmazandó étkezési díjakról és a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szabályozza. A megállapított térítési díjat a hónap elején, a tárgyhóra előre kell befizetni, a jelzett időpontban. Ha a gyermek hiányzik, a térítési díjat ez esetben is be kell fizetni. Amennyiben túlfizetés keletkezik, az a következő hónapban kerül jóváírásra. Kérjük, hogy a térítési díjat az előre jelzett időpontban pontosan fizessék be. Fizetési és egyéb gondjaik esetén keressék az intézményvezetőt.
 11. Ha a Szülő gyermekét betegség vagy más ok miatt nem viszi bölcsődébe, akkor a távolmaradás okát köteles jelenteni a bölcsőde vezetője felé reggel 9 óráig. A 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet értelmében a bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére mentesül a gyermekétkezésért fizetendő térítési díj fizetésnek kötelezettsége alól. Hiányzás után kérjük, legalább egy nappal előre jelezzék, ha gyermekük ismét jöhet bölcsődébe. A gyermek hosszabb idejű hiányzása esetén kérjük a szülőket, hogy hetente tájékoztassák az intézményt.
 12. A gyermek gyógyszer, illetve ételérzékenységéről a kérjük, hogy a Szülő tájékoztassa az intézményt. A kivizsgálás eredményét, szakorvos igazolását kérjük bemutatni.
 13. A bölcsődei születésnapok és névnapok megünneplésére házi készítésű torták és sütemények nem szolgálhatóak fel. Az ilyen alkalmak esetén bontatlan csomagolásban lévő száraz süteményt lehet behozni, a szavatossági idő figyelemmel követésével.
 14. A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a szülővel történő fokozatos beszoktatáson túl a napi találkozásra, a családi füzetben történő információ cserére, szülői értekezletekre, szülőcsoportos beszélgetésekre. Lehetőséget adunk a családnak a bölcsőde életébe való betekintésre is, a kisgyermeknevelővel előre egyeztetett időpontban vagy szervezett nyílt nap keretében.
 15. A családi füzetbe a kisgyermeknevelők 1-3 havi rendszerességgel adnak tájékoztatást a gyermek fejlődéséről. Szívesen vesszük, ha a Szülők bejegyzéseikkel tájékoztatnak a gyermek életében történt változásokról, otthoni viselkedéséről.
 16. A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 43.§ (1) bekezdés alapján, a bölcsődében április 21-e, vagy ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az azt követő legközelebbi munkanap, minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap.
 17. A bölcsőde nyári zárása, összhangban a Kistarcsai Gesztenyés óvodával, a fenntartó döntése alapján két hét, melynek időpontjáról minden évben február 15-ig adunk tájékoztatást.
 18. A Szülő – gyermeke ellátásával kapcsolatos – észrevételét szívesen fogadjuk. Probléma esetén forduljanak az intézmény vezetőjéhez. Amennyiben problémája megoldásához további segítségre van szüksége, akkor az intézményben működő Érdekképviseleti Fórumhoz fordulhat.
 19. Felhívjuk a Szülők figyelmét, hogy a bölcsőde területén és annak 15 méteres körzetében a dohányzás szigorúan TILOS!
 20. A házirend súlyos megsértése a bölcsődei jogviszony megszűnését vonhatja maga után.

A HÁZIREND betartását köszönjük!

Észrevételeivel, javaslataival, panaszaival bizalommal forduljon az intézmény munkatársaihoz, vezetőjéhez.

Kistarcsa, 2020.11.27
Szénás Béláné
intézményvezető